Privacybeleid

 1. Identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

De website www.lagardere-tr.nl wordt beheerd door Lagardère Travel Retail, gevestigd aan de Singaporestraat 2, 1175 RA te Lijnden, e-mail, als Verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de Verordening.

 1. Soorten persoonlijke gegevens die worden verwerkt

Voor toegang tot de site is geen registratie vereist. Er zijn echter secties op de site die registratie vereisen en het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord, of diensten waarvoor het noodzakelijk is om uw gegevens te verstrekken (bijv. om contact met ons op te nemen en gecontacteerd te worden).

Indien het bedrijf informatie en persoonsgegevens verwerft, zal het de gebruikers op de hoogte stellen van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden gevraagd en van de manier waarop ze worden gebruikt. Indien nodig zal het bedrijf de specifieke toestemming van de gebruiker verkrijgen voor het gebruik van de gegevens. Een voorbeeld is het vragen om persoonlijke gegevens zoals naam en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie die u accepteert en ermee instemt te verstrekken om gebruik te kunnen maken van de diensten van de site door het invullen van een specifiek registratieformulier. Het bedrijf registreert de online verzamelde persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die zijn aangegeven op de registratiesite.

Uniform resource identifier (URI) van de opgevraagde bronnen, verzonden door het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server te verzenden, de grootte van het bestand dat als antwoord is ontvangen, de numerieke code die de status van de gegevensrespons van de server aangeeft (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker) worden verzameld met als enige doel anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de juiste werking te controleren, en worden onmiddellijk na gebruik verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site. Met uitzondering van deze mogelijkheid zullen de gegevens worden verwijderd na de tijd die nodig is voor het leveren van de diensten die op de site worden vermeld.

Wat betreft gegevens met betrekking tot navigatie op de site, zie ook punt 7 hieronder met betrekking tot de hulpmiddelen voor profilering die aan de site zijn toegewezen.

 1. Doel en wettelijke basis van de verwerking

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor doeleinden die strikt verband houden met het gebruik van de site en de bijbehorende diensten. De doeleinden van het gebruik van de gegevens worden in detail aangegeven in de specifieke informatie die door de site wordt verstrekt in alle gevallen van gegevensverzameling. We vragen u dan ook om de informatie van tijd tot tijd te lezen om de kenmerken van de verwerkingen die door het bedrijf zullen worden uitgevoerd te verduidelijken (bijv. Om verzoeken te verzenden via het gedeelte "Contact").

Uw gegevens worden verwerkt:

 • op basis van artikel 6, lid 1, lett. b) van de Verordening, voor het beheer van het gebruik van de gevraagde diensten via de website en het beantwoorden van uw verzoeken;
 • op basis van uw toestemming, overeenkomstig artikel 6, lid 1, lett. a) van de Verordening, voor het uitvoeren van marketing- en voorkeurenanalyse.

In elk geval zal de verwerking worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening en de geldende voorschriften - en hun latere wijzigingen en/of aanvullingen - die zijn uitgevaardigd door de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens (inclusief loyaliteitskaart en aanbevelingen voor consumenten). regels van de Garant voor loyaliteitsprogramma's van 24 februari 2005 en Richtlijnen inzake promotionele activiteiten en bestrijding van spam van 4 juli 2013, evenals de algemene bepaling betreffende cookies Identificatie van de vereenvoudigde procedures voor de informatie en de verkrijging van toestemming voor het gebruik van cookies op 8 mei 2014).

 1. Optionele verstrekking van persoonlijke gegevens

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is over het algemeen optioneel. Alleen in bepaalde gevallen kan het niet verstrekken van gegevens het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten en te verkrijgen wat eventueel is gevraagd (bijv. om uw eventuele kandidatuur te presenteren); het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan het bedrijf daarom verhinderen toegang te verlenen tot de diensten van de site of te reageren op verzoeken van gebruikers.

De gegevens die van tijd tot tijd nodig zijn, worden nauwkeurig geïdentificeerd in de gegevensverzamelingsformulieren op de website. Bij een asterisk (*) - zijn de gevolgen van het niet verstrekken ervan vermeld in de specifieke informatie op de pagina's voor gegevensverzameling.

 1. Gegevensverwerkingsmethoden en reikwijdte van communicatie

De gegevens worden elektronisch verwerkt. Het bedrijf zorgt voor de wettigheid van de verwerking en de juistheid van de persoonsgegevens die via de site worden verstrekt, in volledige naleving van de geldende wetgeving, evenals de maximale vertrouwelijkheid van de gegevens die bij de registratie zijn verstrekt.

De gegevens worden niet openbaar gemaakt en worden verwerkt door personeel van het bedrijf dat uitdrukkelijk gemachtigd is om de site te beheren.

Om aan specifieke organisatorische en functionele vereisten te voldoen, heeft het bedrijf een aantal dienstverleners aangewezen die verband houden met het beheer van de site als externe verwerkers voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers. Een volledige lijst van externe gegevensverwerkers kan worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres.

 1. Links naar andere sites

Deze informatie is alleen van toepassing op de website www.lagardere-tr.nl en niet op andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via links. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de persoonlijke gegevens die door gebruikers aan externe partijen of aan andere websites gekoppeld aan deze site worden verstrekt.

 1. "Profilering" en/of personalisatietools

Het bedrijf voert geen enkele promotie- en/of reclamecommunicatie activiteit uit zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

De site maakt gebruik van "cookies", zowel technische (om de navigatie en het gebruik van de site te vergemakkelijken) als analytische cookies van derden (om informatie te verzamelen over het gebruik van de site door gebruikers om statistische analyses op geaggregeerd niveau uit te voeren).

Voor een gedetailleerde uitleg over de cookies die door de site worden gebruikt en hoe u ze kunt uitschakelen, leest u onze Cookiebeleid.

 1. Plaats van gegevensverwerking en overdrachten buiten de Europese Unie

De verwerkingshandelingen in verband met de diensten die via de site worden aangeboden, worden uitgevoerd op het maatschappelijke adres van het bedrijf, in Parijs.

De via de site verzamelde en verwerkte gegevens zullen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten, binnen de grenzen van het gebruik van cookies van derden. Hierover verwijzen wij naar het Cookiebeleid.

 1. Bewaartermijn van gegevens

Uw gegevens worden verwerkt gedurende de tijden die zijn gespecificeerd in de specifieke informatie die wordt verstrekt op het moment van verzameling (bijv. "Werken met ons", gebruik van de contactdienst). Uw gegevens, verzameld via het gedeelte "Contact" van de site, worden verwerkt voor de tijd die nodig is om uw verzoek correct te beheren en vervolgens verwijderd. De gegevens die worden verzameld via het gedeelte "Werken met ons" en de aanmaak van uw kandidatenprofiel worden gedurende 12 maanden na hun invoeging bewaard, waarna ze worden verwijderd. De gegevens die worden verwerkt in het kader van de @-facturatiedienst worden verwerkt gedurende de volledige duur van uw registratie voor de dienst en in overeenstemming met de wettelijke termijnen inzake fiscale en boekhoudkundige aangelegenheden (met betrekking tot de gegevens die worden verwerkt voor factureringsdoeleinden).

De gegevens die worden verwerkt om u mededelingen te sturen over onze producten en diensten, aanbiedingen en initiatieven worden bewaard totdat uw toestemming wordt ingetrokken. Als uw toestemming wordt ingetrokken, worden de gegevens niet langer voor marketingdoeleinden verwerkt.

Wat betreft de bewaartermijnen van de gegevens die worden gedetecteerd via het gebruik van cookies, zie ons Cookiebeleid.

 1. Rechten van betrokkenen

Om een verzoek in te dienen bij Lagardère Travel Retail, gevestigd aan de Singaporestraat 2, 1175 RA te Lijnden, e-mail, kunt u te allen tijde uw rechten uitoefenen op grond van de artikelen 15 tot 22 van de Verordening, die specifieke rechten erkennen, waaronder:

 • bevestiging krijgen of uw persoonsgegevens worden verwerkt of niet;
 • toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en de informatie zoals vermeld in art. 15 van de Verordening;
 • de correctie verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die u betreffen zonder onnodige vertraging of de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens;
 • de annulering van de persoonsgegevens die u betreffen zonder onnodige vertraging verkrijgen;
 • de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen beperken;
 • geïnformeerd worden over eventuele aanpassingen of annuleringen of beperkingen van de verwerkingen die zijn uitgevoerd met betrekking tot de persoonsgegevens die u betreffen;
 • uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat, gangbaar en leesbaar door een automatisch apparaat ontvangen;
 • te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

In het bijzonder blijft zijn recht om zijn toestemming voor eventuele verwerkingen te herroepen en bezwaar te maken tegen onze analyseactiviteiten in stand.

 1. Wie kan er worden gecontacteerd om een klacht in te dienen?

Wij herinneren u eraan dat, als u van mening bent dat uw behandeling in strijd is met de bepalingen van de Verordening, u altijd een klacht kunt indienen bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of, indien verschillend, bij de Garant van het land waar u gewoonlijk woont, werkt of, ten slotte, van de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden.

 1. De Functionaris voor gegevensbescherming

De Functionaris voor Gegevensbescherming die is aangewezen overeenkomstig artikel 37 van de Verordening door het Bedrijf kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: privacy@lagardere-tr.nl 

 1. Toepasselijk recht

Dit Privacybeleid wordt beheerst door EU-Verordening 679/2016, die waarborgt dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met fundamentele rechten en vrijheden, evenals de waardigheid van de betrokkene, met name met betrekking tot vertrouwelijkheid, persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

 1. Herzieningsclausule

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te herzien, te wijzigen of simpelweg bij te werken, geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken, op welke manier dan ook en/of op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, ook met het oog op wijzigingen in de wetgeving of reguleringen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wijzigingen en updates van het Privacybeleid zullen aan gebruikers worden medegedeeld door publicatie op de startpagina van de Site en zijn bindend zodra ze worden gepubliceerd en gecommuniceerd. Wij vragen u daarom regelmatig deze sectie te raadplegen om de publicatie van het meest recente en bijgewerkte Privacybeleid te controleren.

De volledige tekst van EU-Verordening 679/2016 kan worden geraadpleegd op de website van de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679